Луганская областная организация ПРОФСОЮЗА работников образования и науки Украины

[Карта сайта]   [Гостевая книга]  

ДомойКарта сайта

obkom.wmsite.ru

 

23.11.11 Разъясняет специалист

 

Праця і зарплата №45(766) 16.11.2011

 

Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників

з урахуванням змін, внесених ЗУ «Про заходи щодо законодавчого

забезпечення ре­формування пенсійної системи»

 

З ухваленням Закону України від 08.07.2011 р. № 3668-VI «Про заходи щодо законодавчого забезпечення ре­формування пенсійної системи» (далі — Закон 3668) відбулися зміни в частині пенсійного забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників.

З ухваленням Закону 3668 пенсії за нормами Закону України «Про наукову і науково-технічну діяль­ність» (далі — наукові пенсії) призначатимуться з урахуванням та­ких змін:

1. Збільшено вік виходу на пенсію:

1) слід звернути увагу, що підви­щення пенсійного віку відбувати­меться окремо для жінок (з 55 до 60 років поступово, починаючи з 1 жовтня 2011 р.) і окремо для чо­ловіків (з 60 до 62 років поступово, починаючи з 1 січня 2013 р.).

Так, право на наукову пенсію з 1 жовтня 2011 р. мають жінки після досягнення віку, передба­ченого ст.26 Закону України № 1058 «Про загальнообов'яз­кове державне пенсійне страху­вання (далі — 1058), а саме:

55 років — які народилися до 30 вересня 1956 р. включно;

55 років 6 місяців — які народи­лися з 1 жовтня 1956 до 31 березня 1957р.;

56 років — які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1957 р.;

56 років 6 місяців — які народи­лися з 1 жовтня 1957 до 31 березня 1958р.;

57 років — які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1958 р.;

57 років 6 місяців — які народи­лися з 1 жовтня 1958 до 31 березня 1959р.;

58 років — які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1959 р.;

58 років 6 місяців — які народи­лися з 1 жовтня 1959 до 31 березня 1960р.;

59 років — які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1960 р.;

59 років 6 місяців — які народи­лися з 1 жовтня 1960 до 31 березня 1961 p.;

60 років — які народилися з 1 квітня до 31 грудня 1961 р.

Чоловікам наукова пенсія до 31 грудня 2012 р. включно при­значатиметься за досягнен­ня 60 років. Починаючи з 1 січня 2013 р. вік виходу чоловіків на нау­кову пенсію поступово збільшува­тиметься до 62 років за такою схемою:

60 років 6 місяців — які народи­лися з 1 січня до 31 грудня 1953 p.;

61 року — які народилися з 1 січ­ня до 31 грудня 1954 p.;

61 року 6 місяців — які народили­ся з 1 січня до 31 грудня 1955 p.;

2) слід пам'ятати, що підвищен­ня пенсійного віку для чоловіків не торкнеться призначення пенсії за Законом 1058. Це означає, що в період з 1 січня 2013 р. чоловіки і надалі матимуть право на призна­чення пенсії за Законом 1058 піс­ля досягнення 60 років, а після до­сягнення 62 років (на перехідний період — за зазначеною вище схе­мою) їм призначатиметься науко­ва пенсія;

3) звертаємо увагу, що передба­чений п.3 ст.29 Закону 1058 ком­пенсатор більш пізнього виходу на пенсію жінок та надана їм тимчасо­ва, в період до 1 січня 2015 p., можливість виходу на пенсію у віці 55 років (п.72 Прикінцевих поло­жень Закону 1058) не застосо­вуються під час призначення пенси відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Довідково. Пунктом 3 ст.29 Закону 1058 передбачено, що жінкам, які народилися в період до

31 грудня 1961 р., після виходу на пенсію встановлюється підвищен­ня розміру пенсії, обчисленого від­повідно до ст.27 цього Закону, в розмірі 2,5% за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнен­ня ними 60-річного віку.

Пунктом 72 Прикінцевих поло­жень Закону 1058 передбачено. що в період до 1 січня 2015 р. жін­ка має право (на її бажання) на призначення пенсії після досяг­нення 55 років. Проте таке право матимуть лише ті жінки, які звіль­нилися з роботи, та за наявності страхового стажу не менш як 30 років. У цьому випадку розмір їх­ньої пенсії, обчислений відповідно до ст.27 та з урахуванням ст.28 За­кону 1058, зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію;

4) під час призначення пенсії відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» не застосовуються також норми ч.1 ст. 29 Закону 1058 щодо відстрочення часу виходу на пенсію.

Довідково. Згідно з ч.1 ст.29 Закону 1058 особі, яка набула права на пенсію за віком відповід­но до цього Закону, але після до­сягнення пенсійного віку, перед­баченого абзацом першим ч. 1 ст.26 цього Закону виявила ба­жання працювати й одержувати пенсію з більш пізнього віку, пен­сія за віком призначається з ура­хуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пен­сії за віком, обчисленого відповід­но до ст.27 цього Закону, на такий відсоток:

на 0,5% — за кожний повний мі­сяць страхового стажу після досяг­нення пенсійного віку в разі від­строчення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;

на 0,75% — за кожний повний мі­сяць страхового стажу після досяг­нення пенсійного віку;

5) з ухваленням Закону 3668 збережено умови визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах (категорії осіб, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах, визначені ст. 13 і 14 Закону України «Про пен­сійне забезпечення» та п.3 Прикін­цевих положень Закону 1058).

Так, зокрема, зберігається право на призначення пенсії за досягнен­ня 50 років за жінками, які народи­ли п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і за матерями інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку. Особи, які працювали на підземних робо­тах. на роботах з особливо шкідли­вими й особливо важкими умовами праці за Списком № 1. матимуть право на пенсію за віком за досяг­нення 45 років (жінки) і 50 років (чоловіки).

До ухвалення Закону 3668 осо­бам, які мали право на зниження пенсійного віку (за наявності від­повідного наукового (науково-педагогічного) стажу) пенсія відпо­відно до Закону України «Про нау­кову і науково-технічну діяльність» призначалася за досягнення піль­гового пенсійного віку.

З 1 жовтня 2011 р. під час при­значення наукової пенси пільго­вий пенсійний вік до уваги не братиметься. Це стосується та­кож осіб, які мають право на зни­ження пенсійного віку відповідно до ст.55 Закону України «Про ста­тус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорно­бильської катастрофи».

Приклад. Жінка (1961 р. наро­дження) народила і виховала до шестирічного віку п'ятеро дітей, має ЗО років страхового стажу, з них 17 років — наукового. Така жін­ка за досягнення 50 років має пра­во на призначення пенсії за віком за Законом 1058. Пенсія відповід­но до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» їй буде призначена лише за досяг­нення 60 років;

6) з ухваленням Закону 3668 від­булися зміни в частині призначен­ня пенсії особам, які звільняються з роботи у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників, а також виявленою невідповідніс­тю працівника обійманій посаді за станом здоров'я. Так, з урахуван­ням змін, унесених до пп. «г» ч.1 п.1 ст.26 Закону України «Про за­йнятість населення» та ст.21 Зако­ну України «Про основні засади со­ціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», особам, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку із змінами в орга­нізації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скорочен­ням чисельності або штату праців­ників, а також виявленою невідпо­відністю працівника обійманій по­саді за станом здоров'я, гаранту­ється право на достроковий вихід на пенсію, якщо звільнення відбу­лося за півтора року до досягнення пенсійного віку, встановленого ст.26 Закону 1058, або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до законів України «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність» (за на­явності відповідних умов).

Ще одна зміна: такі пенсії при­значатимуться за наявності стра­хового стажу, потрібного для при­значення пенсії за віком у міні­мальному розмірі, передбаченого абзацом першим ч.1 ст.28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», тобто за наявності ЗО років стра­хового стажу в жінок і 35 років — у чоловіків.

Приклад 1. Жінка (1957 р. наро­дження) має право на наукову пен­сію за віком (за дотримання інших вимог) у разі досягнення 56 років 6 місяців. Дострокова пенсія з ура­хуванням зазначених вище законів їй може бути призначена, якщо во­на буде звільнена з роботи у зв'яз­ку із скороченням чисельності або штату працівників або виявленою невідповідністю обійманій посаді за станом здоров'я за півтора року до досягнення 56 років 6 місяців.

Приклад 2. Чоловік (1953 р. на­родження) має право на наукову пенсію за віком (за дотримання ін­ших вимог) у разі досягнення 60 років 6 місяців. Дострокова пенсія з урахуванням зазначених вище законів йому може бути призначе­на, якщо він буде звільнений з ро­боти у зв'язку із скороченням чи­сельності або штату працівників або виявленою невідповідністю обійманій посаді за станом здо­ров'я за півтора року до досягнен­ня 60 років 6 місяців.

У такому самому порядку визна­чається право на достроковий ви­хід на наукову пенсію осіб, які звільняються з роботи у зв'язку із зняттям з експлуатації Чорнобиль­ської АЕС (п. «в» ч.2 ст. 12 Закону України «Про загальні засади по­дальшої експлуатації і зняття з екс­плуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого чет­вертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему»).

Звертаємо увагу, що наукова пенсія, достроково призначена з урахуванням пп. «г» ч.1 п.1 ст.26 Закону України «Про зайнятість на­селення», п. «в» ч.2 ст. 12 Закону України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з екс­плуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему» і ст.21 Закону України «Про основні засади соціального захисту вете­ранів праці та інших громадян по­хилого віку в Україні», в період до досягнення пенсійного віку, вста­новленого Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», працюючим пенсіонерам не виплачується.

2. Збільшено страховий стаж, який дає право на наукову пенсію.

До ухвалення Закону 3668 пенсія відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяль­ність» призначалася за досягнення пенсійного віку та наявності стажу роботи:

у жінок — 20 років, у тому числі стажу наукової роботи не менш як 15 років;

у чоловіків — 25 років, у тому числі стажу наукової роботи не менш як 20 років.

З ухваленням Закону 3668 зали­шилися незмінними вимоги щодо стажу наукової роботи, який дає право на наукову пенсію. Проте від­булися зміни в частині страхового стажу, зокрема передбачено, що на­укова пенсія призначається за наяв­ності страхового стажу, потрібного для призначення пенсії за віком у мі­німальному розмірі, передбаченого абзацом першим ч.1 ст.28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Отже, з 1 жовтня 2011 р. для набуття права на наукову пен­сію потрібно мати:

жінці — 30 років страхового ста­жу. в тому числі не менш як 15 ро­ків стажу наукової роботи:

чоловікові — 35 років страхового стажу, в тому числі не менш як 20 років стажу наукової роботи.

3. Змінено порядок визначення заробітної плати:

1) до ухвалення Закону 3668 для обчислення наукової пенсії врахо­вувалася заробітна плата науково­го, (науково-педагогічного) праців­ника за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців наукового стажу поспіль до 1 липня 2000 р. незалежно від перерв та за весь період наукового стажу почи­наючи з 1 липня 2000 р.

Законом 3668 закладено інший підхід, а саме: для обчислення пен­сії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи за весь період страхового стажу на посадах наукового (нау­ково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 р.

Щодо заробітної плати за періо­ди страхового стажу за основним місцем роботи на посадах науко­вого (науково-педагогічного) пра­цівника в період до 1 липня 2000 p.. то ця заробітна плата може бути врахована під час обчислення пен­сії за таких умов:

на бажання пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними доку­ментами. Таке право пенсіонери матимуть лише в період до 1 січня 2016 p.;

у разі, якщо страховий стаж на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 р. становить менш як 60 календарних місяців.

Порядок так званої «оптимізації» заробітку залишається незмінним, тобто за вибором особи, яка звер­нулася за пенсією, з періоду, за який ураховується заробітна плата для обчислення пенсії (в тому чис­лі, якщо заробітну плату взято ли­ше за періоди роботи після 1 липня 2000 p.), вилучається період до 60 календарних місяців поспіль за умови, що цей період становить не більш ніж 10% тривалості наукового стажу. У всіх випадках період, за який ураховується заробітна пла­та, з урахуванням зазначеного ви­лучення, не може бути менш ніж 60 календарних місяців.

Як відомо, під час призначення пенсії відповідно до Закону 1058 індивідуальні відомості про за­страховану особу за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 р. надаються відді­лом персоніфікованого обліку. Тоб­то пенсіонерові непотрібне» пода­вати довідки про заробітну плату з підприємств, установ, організацій, де він працював.

У разі призначення наукової пенсії такий порядок застосовується лише для розмежування виплати пенсії. Для визначення розміру наукової пенсії подається довідка про заро­бітну плату наукового (науково-пе­дагогічного) працівника (в тому чис­лі за періоди наукової роботи після 1 липня 2000 р.), форма якої затвер­джена Переліком та порядком по­дання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяль­ність», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду Украї­ни від 06.04.2011 р. № 10-3, зареєс­трованою у Мін'юсті України 06.07.2011 р. за № 816/19554;

2) змінено показник середньої заробітної плати, з урахуванням якого визначатиметься заробі­ток для призначення пенси.

Сьогодні заробіток для обчис­лення наукової пенсії визначається з урахуванням середньої заробіт­ної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, в тому числі в сільському господарстві, визначеної спеціально уповнова­женим центральним органом вико­навчої влади в галузі статистики («Зс»), за рік, який передує року звернення за призначенням пенси.

Законом 3668 передбачено, що з 1 січня 2012 р. заробіток для об­числення наукової пенсії визнача­тиметься з урахуванням показника середньої заробітної плати праців­ників, зайнятих у галузях економіки України, в тому числі в сільському господарстві, за три календарних роки, шо передують року звер­нення за призначенням пенси. Норма про те, що середня заробіт­на плата працівників, зайнятих у га­лузях економіки України, в тому числі в сільському господарстві, визначається спеціально уповнова­женим центральним органом вико­навчої влади в галузі статистики, залишається незмінною;

3) залишається незмінною також норма щодо врахування під час об­числення наукової пенсії лише сум заробітної плати наукового (науко­во-педагогічного) працівника, на які відповідно до законодавства нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (внески). Проте відбулися зміни в частині максимальної величини бази нарахування цього внеску. Так, змінами до п.4 ст. 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» передбачено, що сума доходу за­страхованої особи, на яку нарахо­вується єдиний внесок, дорівнює 17 розмірам прожиткового мініму­му для працездатних осіб, уста­новленого законом (до ухвалення Закону 3668 максимальна сума до­ходу застрахованої особи, на яку нараховувався єдиний внесок, до­рівнювала 15 розмірам прожитко­вого мінімуму для працездатних осіб, установленого законом).

4. Знижено відсоток обчислення наукової пенсії.

До ухвалення Закону 3668 пенсії відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяль­ність» обчислювалися в розмірі 80% заробітку. За кожний повний рік стажу наукової роботи в жінок понад 15 років, у чоловіків — понад 20 років пенсія збільшувалася на 1% заробітку, але не більше від 90% заробітку.

З 1 жовтня 2011 р. наукова пенсія обчислюється в розмірі 80% заробітку.

5. Збережено право працюючих пенсіонерів із числа наукових (науково-педагогічних) працівників на перерахунок пенсії з урахуванням як стажу, так і заробітку, набутих після призначення пенсії.

Так, змінами до ст.24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» передбачено, що пенсіонерам, які після призна­чення пенсії відповідно до цього Закону працювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менш як 24 місяці страхового ста­жу, проводиться перерахунок пен­сії з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії. Перераховують пенсію із заробіт­ної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, з якої об­числено пенсію, або із заробітної плати, визначеної в порядку, пе­редбаченому ч.3-7 цієї статті, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який ураховувався під час призна­чення (попереднього перерахунку) пенсії.

Ураховуючи те, що з ухваленням Закону 3668 наукова пенсія об­числюється лише в розмірі 80% заробітку, і те, що заробіток для перерахунку пенсії обчислюється із застосуванням показника се­редньої заробітної плати (доходу), який ураховувався під час призна­чення (попереднього перерахун­ку) пенсії, практично працюючі пенсіонери із числа наукових науково-педагогічних) працівників можуть збільшити свою пенсію ли­ше в тому разі, якщо заробіток, набутий ними після призначення (попереднього перерахунку), збіль­шив індивідуальний коефіцієнт заробітку.

6. Змінено порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам із числа наукових (науково-педагогічних) працівників.

Так, змінами, внесеними до ст.24 Закону України «Про наукову і нау­ково-технічну діяльність», перед­бачено, що пенсія, призначена від­повідно до цієї статті, в період ро­боти на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, передбачених цим За­коном, законами України «Про державну службу», «Про прокура­туру», «Про статус народного депу­тата України», виплачується в роз­мірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після звільнення з таких посад — у розмірі, обчисле­ному відповідно до цього Закону.

Звертаємо увагу, що згідно з п.2 Прикінцевих та перехідних по­ложень Закону 3668 зазначений порядок виплати пенсії не поши­рюється на пенсіонерів, яким при­значено пенсію та які влаштували­ся на роботу до набрання чинності цим Законом.

7. Установлено максимальне обмеження пенсії.

Зокрема передбачено, що мак­симальний розмір пенсії (з ураху­ванням надбавок, підвищень, до­даткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслу­ги перед Україною, індексації та ін­ших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може переви­щувати 10 прожиткових мініму­мів. установлених для осіб, які втратили працездатність.

Згідно з п.2 Прикінцевих та пере­хідних положень Закону 3668 об­меження ' пенсії максимальним розміром не поширюється на пенсіонерів, яким пенсія призначе­на до набрання чинності цим Законом.

Водночас цим самим пунктом передбачено, що пенсіонерам, яким пенсія призначена до набран­ня чинності цим Законом і в яких розмір пенсії (з урахуванням над­бавок, підвищень, додаткової пен­сії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших до­плат до пенсії, встановлених зако­нодавством, крім доплати до над­бавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) перевищує зазна­чений максимальний розмір пенсії, виплата здійснюється без індекса­ції, без проведення інших перера­хунків, передбачених законодав­ством, до того часу, коли розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, ці­льової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Украї­ною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодав­ством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які ма­ють особливі заслуги перед Бать­ківщиною) відповідатиме макси­мальному розміру пенсії, встанов­леному цим Законом.

8. Надано право на призначення наукової пенсії по інвалідності особам, які визнані інвалідами в дитинстві.

Для призначення пенсії по інва­лідності за нормами Закону Украї­ни «Про наукову і науково-технічну діяльність» однією з умов є визнан­ня особи інвалідом у період роботи на науковій (науково-педагогічній) посаді. Ця вимога позбавляла пра­ва на таку пенсію тих осіб, які були визнані інвалідами в дитинстві.

Змінами до ст.24 Закону України «Про наукову і науково-технічну ді­яльність» передбачено, що науко­вим (науково-педагогічним) праців­никам, які визнані інвалідами I. II і III груп, призначається пенсія по інва­лідності в розмірі пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника незалежно від віку за наявності ста­жу науково? роботи, передбаченого ч.2 цієї статті (тобто 15 років для жі­нок і 20 — для чоловіків), та страхо­вого стажу, передбаченого ст.32 Закону України «Про загальнообо­в'язкове державне пенсійне страху­вання», а особам із числа інвалідів з дитинства — незалежно від часу встановлення інвалідності.


Наталія ШАМБІР – завідувач секре­таріату  

Комітету Верховної Ради України 

у справах пенсіонерів, ветеранів та інва­лідівВсе новости
Комментариинадежда | 17.01.14 20:57


пенсія пільгова призначена в 2009 р як матері інваліда з дитинств 6чи маю я право перейти на пенсію по втраті годувальника внаслідок чорнобильської катастрофи в 55 років мій стаж 21 р


Новое сообщение
Имя*:
 
* Поля обязательные к заполнению

 

  

Rambler's Top100           Сейчас на сайте - счетчик сайта           Всего посетителей - счетчик посетителей сайта 

Получить WMR-бонус на свой кошелек!

GISMETEO: Погода по г. Луганск

ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS